tābula

Convento 

comunitā 

cultura 

arch&bibl

Chiesa 

liturgia | RP 

missione 

ICONE&FEDE 

chiesa 

convento 

edilizia 

miniature 

IN CITTĀ 

donne 

compagnie 

eventi 

... amen!

domus conventus, home page vulgariter dicta! Gaude felix parens Hyspania! ASMN I.C.102, corale E, f. 149r: Gaude felix parens Hyspania (antifona ai vespri di san Domenico), 1290 ca.